Eglwys Teilo Sant, Llandeilo Fawr

Rhan o Ardal Weinidogaeth Leol Bro Dinefwr

Mae'r Eglwys hon yn Eglwys Gynhwysol

Credwn mewn Eglwys Gynhwysol- eglwys nad yw'n gwahaniaethu, ar unrhyw lefel, ar sail grym economaidd, rhyw, iechyd meddwl, gallu corfforol, hil na rhywioldeb. Credwn mewn Eglwys sy'n croesawu ac yn gwasanaethu pobl yn enw Iesu Grist; yr hwn sydd yn ffyddlon i'r ysgrythyr; sy'n ceisio cyhoeddi'r Efengyl o'r newydd i bob cenhedlaeth ac sydd, yng ngrym yr Ysbryd Glân, yn galluogi pobl i weld pa mor eang a his ac uchel a dwfn yw cariad Iesu Grist.


Mae Teilo Sant yn Archddiaconiaeth Caerfyrddin ac yn rhan o AWL Bro Dinefwr.

Mae ardal weinidogaeth leol (AWL) yn ardal ddaearyddol sy’n cynnwys grŵp o blwyfi a fydd yn faes cydweithredol o dystiolaeth, addoliad a gwaith Cristnogol. Bydd yr AWLau newydd yn galluogi’r eglwysi o fewn y grwpiau hyn i gefnogi ei gilydd mewn cenhadaeth a gweinidogaeth ac felly annog cynaladwyedd a thwf. Bydd pob AWL yn darparu arolygiaeth offeiriadol a bugeiliol o fewn eu cymunedau. Bydd pob AWL hefyd yn estyn allan i rannu newyddion da Crist, gan seilio ein cenhadaeth i gyd yn yr esiampl a osodwyd gan Iesu Grist a’r rhai, yn ei enw Ef, a adeiladodd yr eglwys gynnar a welir yn yr ysgrythur dan arweiniad yr Ysbryd Glân trwy ddefosiwn a gweddi.

Bydd pob eglwys o fewn yr AWL, wrth gydweithio ar y darlun ehangach o genhadaeth ac efengylu, yn cadw ei hunaniaeth ei hun. Bydd y Cyngor AWL yn dirprwyo i Bwyllgorau Eglwysig y gofal am faterion dydd i ddydd sy'n ymwneud â rhedeg yr eglwys leol. Bydd cyfrifoldebau'r Pwyllgorau Eglwys hyn yn cynnwys cynnal a chadw adeiladau eglwysig, codi arian, glanhau, tiroedd, mynwentydd ac ati. Bydd gan bob eglwys o fewn yr AWL Bwyllgor o'r fath ac felly bydd angen cadeirydd, trysorydd, ysgrifennydd, fel arfer wardeniaid eglwys a chynrychiolwyr o'r gynulleidfa.

Y Cyngor AWL yw corff cynrychioliadol yr eglwysi o fewn yr Ardal Weinidogaeth Leol (h.y. cyngor o bobl sy’n cynnwys aelodau o bob eglwys sy’n addoli yn strwythur yr AWL). Bydd gan bob Cyngor AWL, yn ogystal â'i glerigwyr, ddau warden, ysgrifennydd, a thrysorydd. Bydd yn cael ei gynnull gan gadeirydd lleyg. Bydd trosolwg a pholisi ar allgymorth, gweinidogaeth ac efengylu o fewn yr AWL yn cael eu cymryd gan y Cynghorwyr AWL sy’n cynrychioli holl eglwysi’r AWL, gyda’r bwriad o rannu Newyddion Da’r Efengyl a dod o hyd i ffyrdd newydd o wasanaethu anghenion penodol eu cymunedau lleol.

Eglwysi AWL Bro Dinefwr

Deon AWL Bro Dinefwr: Parch Canon Sian Jones - revsianjones@btinternet.com

Rheolaeth Eglwys Teilo Sant

Mae cyngor yr AWL yn dirprwyo rhedeg Teilo Sant o ddydd i ddydd i bwyllgor yr eglwys (PE) er mwyn mynd i’r afael â’r materion sy’n wynebu’r eglwys ar hyn o bryd. Cyfarfu’r pwyllgor newydd am y tro cyntaf ar 24 Chwefror 2022 ac mae eisoes wedi bod yn rhagweithiol yn trefnu dau ‘ddiwrnod glanhau’r gwanwyn’ pan gliriodd grŵp mawr o aelodau’r eglwys flynyddoedd o sbwriel cronedig, digon i lenwi sgip fawr. Mae'r adeilad yn llawer glanach ac yn fwy deniadol ar ôl cael gwared ar yr annibendod. O dan arweiniad yr Archddiacon, trefnodd y PE nifer o wasanaethau arbennig dros y Pasg 2022 a dangosodd y presenoldeb mawr pa mor falch oedd pobl i ddychwelyd ar ôl aflonyddwch Covid.

Mae’r is-bwyllgorau canlynol wedi’u ffurfio:

Addoliad, Bugeiliol a Chenhadol

Mae’r is-bwyllgor hwn yn archwilio iechyd cymuned yr eglwys ac yn canolbwyntio ar:
  1. Cenhadaeth Eciwmenaidd Gyffredinol. Mae hyn yn cynnwys trefnu’r Daith Gerdded Gweddi Flynyddol o amgylch y dref a sefydlu Cyfarfod Cefnogi Gweddi reolaidd newydd i alluogi eraill i weddïo dros yr eglwys a’r gymuned.
  2. Cenhadaeth Ysbrydol y gellir ei meithrin a'i thyfu. Mae’r is-bwyllgor yn ystyried materion megis sut i ailsefydlu neu gychwyn gwasanaethau a grwpiau addoli ychwanegol, ar draws yr ystod ehangaf o fformatau, er mwyn darparu’n orau ar gyfer anghenion holl addolwyr y gorffennol, y presennol a’r potensial.
  3. Cenhadaeth fugeiliol yn caniatáu i Teilo Sant wasanaethu Duw trwy wasanaeth i'r gymuned leol. Er enghraifft, sut i wneud Teilo Sant yn ganolbwynt cymunedol bywiog unwaith eto. Materion eraill sy’n dod o dan gylch gorchwyl yr is-bwyllgor hwn yw: y grŵp ‘Gofalu am Blant Cyn Oed Ysgol’ wythnosol, darparu mynediad cyhoeddus i Arddangosfa Efengylau Llandeilo a chynnal boreau coffi rheolaidd ar gyfer yr unig a’r henoed. Mae'n annog ac yn hyrwyddo gweithgareddau cymunedol a arweinir gan yr eglwys.

Cyfathrebu

Mae’r is-bwyllgor hwn yn ystyried sut y gallai’r eglwys gyfathrebu ei chenhadaeth yn fwy effeithiol i’r gymuned ehangach. Mae’n ystyried pa ddelwedd o’r eglwys y dylid ei chyfleu a’r ffordd orau o gyflawni hynny. Mae baneri a hysbysiadau y tu allan i'r adeilad yn datgan yn glir eu cynwysoldeb. Ymgynghorir â’r gynulleidfa a’r gymuned ehangach ynghylch y mathau o wasanaethau sy’n berthnasol iddynt hwy ac mae’r is-bwyllgor yn ystyried yr ymatebion yn ofalus i benderfynu pa rai y gellir eu mabwysiadu’n ymarferol. Mae gwefan a thudalen Facebook yr eglwys yn cael eu hadolygu’n rheolaidd i sicrhau eu bod yn ddeniadol, yn berthnasol ac yn llawn gwybodaeth.

Cynnal a chadw

Mae angen cynnal a chadw rheolaidd ar bob adeilad o’r oedran hwn ac nid yw Teilo Sant yn eithriad. Mewn gwirionedd, mae llawer o faterion wedi’u nodi ac y mae angen mynd i’r afael â nhw ar fyrder. Y pwysicaf o'r rhain yw darparu gwres digonol ac effeithiol ar gyfer cysur addolwyr ac mae gan yr is-bwyllgor hwn mewn llaw. Ymdrinnir â materion eraill yn unol â:

Datblygiad

Penododd Cyngor Plwyfol yr Eglwys, sydd bellach wedi darfod, grŵp bach i archwilio’r posibilrwydd o ddatblygu’r eglwys yn ofod amlddefnydd a fyddai’n golygu bod y seddau’n cael eu tynnu a’r gwresogi dan y llawr yn cael ei osod. Y bwriad yw ceisio arian grant i wneud y gwaith hwn ac a fyddai'n talu am y gwaith atgyweirio drud i'r ffenestri a ffabrig yr adeilad. I'r perwyl hwn cyflogwyd cwmni pensaernïol sy'n arbenigo mewn adfer adeiladau hanesyddol. Derbyniwyd adroddiad cynhwysfawr gan y pensaer yn nodi rhestr hir o faterion sydd angen sylw. Rhestrwyd yr argymhellion yn nhrefn blaenoriaeth gyda syniad, ym mhob achos, o'r gost debygol**. Mae’r PE wedi ethol is-bwyllgor newydd, sy’n cynnwys rhai aelodau o’r grŵp blaenorol, i ystyried y ffordd ymlaen.

Mae aelodau'r is-bwyllgorau hyn wedi'u dewis yn ôl sgiliau a phrofiad. Mae pob un yn cyfarfod yn rheolaidd ac yn adrodd yn ôl i'r PE, gan wneud argymhellion i'r pwyllgor hwnnw benderfynu arnynt. Mae tri aelod o bwyllgor yr eglwys yn cael eu hethol i wasanaethu ar gyngor yr AWL y mae’n ei hysbysu’n gyson o faterion yn Teilo Sant a, phan fydd yr achlysur yn codi, yn mynd â cheisiadau gan PE Teilo Sant i gyngor yr AWL i’w cymeradwyo.

Swyddogion yr Eglwys

Swydd Enw Manylion cyswllt
Pwyllgor yr Eglwys
Cadeirydd John Morgan* 07811 356778
johnmogs443@gmail.com
Ysgrifennydd Mike Clark* 01558 822994
mikeclark444@hotmail.com
Trysorydd Rhodri Stone 007789 394570
rhodri_stone@hotmail.com
Wardeniaid yr Eglwys
Warden y bobl Ann Phipps* 01558 823761
Aphipps719@gmail.com
Warden y Ficer Rob Jones* 01558 822762
rob.jones40@yahoo.com
Is-bwyllgorau
Addoli, Bugeiliol a Chenhadaeth Cadeirydd: Doug Constable
Datblygiad Cadeirydd: Gordon Kilby
Cynnal a Chadw Cadeirydd: Brett Hatfield
Cyfathrebu Cadeirydd: Rob Jones
* Deiliaid allweddau